Młodzi potrzebują wyższych płac i umów o pracę!


Komisja Młodych OPZZ, Wrzesień 2017

List otwarty Prezydium Komisji Młodych OPZZ do Prezydenta i Premier RP


Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pani Premier,

„To jest nasze zobowiązanie, również wyborcze. Mówiliśmy o tym, że musimy zlikwidować w Polsce umowy śmieciowe, dlatego że to patologie, które przede wszystkim muszą być wyeliminowane z rynku pracy, żebyśmy mogli powiedzieć tak: pracownik godnie ma zarabiać i ma mieć też zabezpieczenie warunków pracy” - te słowa Pani Premier, wypowiedziane w maju zeszłego roku na antenie Programu I Polskiego Radia, zyskują nasze pełne uznanie i poparcie.

Niskie płace, umowy śmieciowe, świadczenie bezpłatnej pracy na stażach i praktykach oraz nagminne łamanie praw pracowniczych - to problemy, które my, jako młodzi ludzie, znamy bardzo dobrze, bo z własnego doświadczenia.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego połowa polskich pracowników zarabia mniej niż 2236 zł netto, a 80,5 % mniej niż 3549 zł netto. W 2008 roku przeciętna płaca brutto w Polsce wynosiła 33 % średniej płacy brutto w Niemczech, zaś w 2015 ten współczynnik spadł do 29,3 %. Udział płac w PKB w naszym kraju jest aż o 10 p.p. niższy niż w wynosi średnia dla UE. Jednocześnie w 2015 roku 1,3 mln Polaków i Polek pracowało na umowach śmieciowych (GUS). Z kolei według badania Pracuj.pl 80 % stażystów i praktykantów pracuje za darmo. Również skala łamania prawa pracowniczych jest porażająca: w 2016 roku Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała 68 tys. pracodawców i stwierdziła... aż 80 tys. wykroczeń.

Z przytoczonych danych wyłania się obraz polskiego rynku pracy – smutny los milionów Polek i Polaków. Młodzi pracownicy, będąc na początku swojej drogi zawodowej, szczególnie często doświadczają wyzysku i braku poszanowania dla swoich praw w miejscu pracy.

Od wyborów minęły już prawie dwa lata - poziom wynagrodzeń w Polsce wciąż jest na drastycznie niskim poziomie, a umowy śmieciowe wciąż mają się dobrze - pracownicy są pozbawieni praw pracowniczych, prawa do strajku i możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych, dlatego też trzymając polskie władze za słowo, wzywamy Rząd i Prezydenta RP do działania, bo to czyny, nie słowa, ostatecznie decydują o naszym losie. Domagamy się:

1) Płacy minimalnej na poziomie co najmniej 68 % przeciętnego wynagrodzenia, zgodnie ze standardami Komitetu Niezależnych Ekspertów Rady Europy. Pracownicy mają prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia, które zapewni im i ich rodzinom godziwy poziom życia.

2) Likwidacji lub radykalnego ograniczenia „umów śmieciowych" poprzez automatyczną zamianę umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę na czas nieokreślony – na wniosek pracownika, związku zawodowego lub inspektora pracy. Udowodnienie nieistnienia stosunku pracy powinno leżeć po stronie pracodawcy.

3) Wzmocnienia Państwowej Inspekcji Pracy poprzez znaczne zwiększenie budżetu PIP, liczby inspektorów pracy i zakresu ich kompetencji. Obecnie PIP w jednej firmie przeprowadza kontrolę średnio raz na 20 lat.

4) Całkowitego zakazu bezpłatnych praktyk i staży oraz wprowadzenia obowiązkowej odpłatności za nie w wysokości co najmniej płacy minimalnej.

5) Usunięcia ograniczeń w możliwości pełnoprawnego korzystania z przynależności do związków zawodowych przez pracowników zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych oraz zatrudnionych w małych zakładach pracy.

Komisja Młodych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych deklaruje pełne wsparcie w przygotowaniu propozycji programowych i w pracach legislacyjnych. Proponujemy organizację debaty, a następnie regularnych spotkań roboczych, z udziałem Przydenta, Premier, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP oraz przedstawicieli komisji, sekcji i forów największych central związkowych. W naszej opinii cel tej współpracy powinien być jasny: poprawa sytuacji młodych (i nie tylko młodych) pracowników na rynku pracy. Co miesiąc my, młodzi związkowcy z OPZZ, i miliony polskich pracowników, zastanawiamy się, jak przeżyć „od pierwszego do pierwszego”. Nie chcemy już dłużej tego robić. Chcemy godnie żyć i godnie zarabiać - tu w Polsce, nie na emigracji.

Z wyrazami szacunku, w imieniu Prezydium Komisji Młodych Ogólnopolskiego Porozumienia Zwiazków Zawodowych,

Maciej Łapski,
Przewodniczący KM OPZZ

Dołącz do nas!


Jeśli należysz do związków zawodowego należącego do OPZZ:

Wypełnij ankietę zgłoszeniową (pobierz ją z tego miejsca), a następnie przekaż ją do podpisania przewodniczącemu Twojego związku i prześlij jej skan na adres mailowy KM OPZZ. Oryginał przekażesz nam przy najbliższej okazji.

Jeśli jeszcze nie należysz do OPZZ:

Napisz do nas. Skontaktujemy Cię z już istniejącym związkiem zawodowym z Twojego miejsca pracy lub wesprzemy Cię w założeniu organizacji związkowej w Twoim miejscu pracy!

Siłą związków zawodowych są pracownicy, a siłą pracowników są związki zawodowe - dzięki nim mamy narzędzia do działania, a pracodawcy muszą się liczyć z naszym zdaniem. Dołącz do nas i broń swoich praw!